سيناد فروشي

قیمت 3,900,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,380 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ بژ

استان گلستان

فني سالم - بيمه تا 11/91 - مصرف در100KM -7ليتر

گپ و گفتگو

1380، سیناد، سيناد1